Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
Szukaj w tym dziale:

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ!

 

Gmina Widuchowa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej

poszukują kandydatów do pełnienia funkcji

RODZINY WSPIERAJĄCEJ

JEŻELI CHCESZ:

- bezinteresownie pomóc dzieciom osamotnionym emocjonalnie,

- poświęcić odrobinę swojego wolnego czasu,

- podzielić się swoim doświadczeniem życiowym

 

Z G Ł O Ś  S I Ę  D O  N A S ! ! !

Nasze dzieci Was potrzebują!

Osoby chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

Nr telefonu - 91 4167255 wew. 43

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Rodzina wspierająca

 • Rodzina wspierająca stanowi ważny instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.
 • Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć życia np.: wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny, organizowania czasu wolnego dzieciom, udzielania wskazówek dotyczących wychowania dzieci, nauki gotowania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • Pełnienie funkcji rodziny wspierającej winno być powierzone osobie z najbliższego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Wymogi dla kandydatów

Ustawodawca nie wskazuje szczegółowych wymogów dla rodziny wspierającej, wydaje się jednak, że kandydat na rodzinę wspierającą powinien:

 • być wolny od uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard itd.);
 • posiadać stałe źródło utrzymania;
 • prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 • posiadać pełną władzę rodzicielską;
 • wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

 

Co należy zrobić by zostać rodziną wspierającą?

 • udzielić pracownikowi socjalnemu ośrodka pomocy społecznej wywiadu w miejscu zamieszkania;
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka;
 • podpisać umowę, na podstawie której rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.